8. Šňůra 2011

Skútr Šňůra
       2011 plakát

Sponzoři SŠ8


Vážení skútříkáři a účastníci Skútr Šňůry,

Pomalu se nám blíží termín tohoto celorepublikového srazu a tudíž přinášíme základní informace pro všechny účastníky. Informace budeme průběžně doplňovat.

Termín srazu:

Termín osmého ročníku Skútr Šňůry byl stanoven na den 11.6.2011.

Místo srazu:

V tento den se účastníci budou shromažďovat od 8:00 v ulici Na Mlejnku na parkovišti, GPS souřadnice +50° 2' 2.72"N, +14° 24' 36.76"E

Co se bude dít v místě srazu:

V čase od 8:00 do 11:00 se budeme shromažďovat na tomto parkovišti. Tento čas je určen pro shromáždění, registraci účastníků, osvěžení pitným režimem a hlavně pro hromadné poučení účastníků o bezpečnosti a pravidlech jízdy v koloně a dále pro poskytování dalších informacích o průjezdu Prahou a oklolními městy. Účastníci mají dostatek času pro doplnění paliva u blízké čerpací stanice. V 10:30 - 11:00 bude probíhat příprava na výjezd Skútr Šňůry. V 11:00 - výjezd !

Průjezd Prahou:

V 11:00 - oficiální zahájení akce Skútr Šňůra organizovaným výjezdem hlavním městem.
Kolona skútříkářů bude předem poučena jak se mají chovat a za tímto účelem bude poskládána standardním způsobem - malé osahy vpředu, velké obsahy vzadu! Tímto prosíme všechny účastníky, aby si osvojili PRAVIDLA V JÍZDĚ VE SKUPINĚ. Tyto pravidla naleznete po nakliknutí na uvedený název. Při nedodržení těchto pravidel bude účastník z bezpečnostních důvodů okamžitě z kolony vyloučen jakýmkoliv pomocníkem organizátorů !

Plánované zastávky Skútr Šňůry:

Při průjezdu budou naplánované zastávky, tyto zastávky slouží k řádnému odpočinku účastníků, osvěžení pitným režimem a k případnému doplnění pohonných hmot.

Zastávky, které jsou známé:

 • Na Mlejnku - start akce
 • Strahovské parkoviště - pitný režim, možné měření a pořítání účastníků
 • Psáry, HOSPODA U DVOU NERVŮ - občerstvení od partnera akce, odpočinek.

Další zastávky budeme uveřejňovat.

Plánovaná trasa akce:

Průjezd Praha:
Na Mlejnku – Ke Krči – Modřanská – Podolské nábřeží –Rašínovo nábř. – Masarykovo nábř. – Divadelní – Smetanovo nábř. – most Legií - ˇÚjezd – Holečkova – Na Hřebínkách – Pod Stadiony – Vaníčkova – parkoviště ( odpočinek a zápis do knihy rekordů - malý sport. Stadion Strahov) – Vaníčkova –Dlabačov – Jelení – Mariánské hradby – Chodkova – zpět průjezd na Újezd – most Legií – Smetanovo nábř. – nábř. Ludvíka Svobody – Klientská – nájezd na Wilsonovu - Wilsonova – Václavské nám. – Mezibranská – Sokolská – Nuselský most – Na Pankráci – Budějovická – Vídeňská a dále výjezd do Jesenice – Psáry ( zastávka na odpočinek a občerstvení ) – Jílové u Prahy a pokračování až na Novou Rabyni..

Cíl akce - kemp Nová Rabyně:

Cíl trasy a závěr akce Skútr Šňůra je plánován v kempu Nová Rabyně, kde se účastníci můžou ihned po příjezdu ubytovat a najít si své místčko pro připravovaný program. Připravené budou oblíbené pochutiny, pivečko a v průběhu odpoledních hodin budou probíhat plánované soutěže pro pobavení účastníků s nočním završením v plážovém klubu Egypt. Pro účastníky akce je automaticky přístupná pláž a okolní občerstvení.

Ubytování v kempu:

Standardně si můžou účastníci srazu vybrat ubytování.

 • Objednání pokojů ( předem ) v místě akce ( parkování skútrů před ubykací ) - dostupnost a ceny pokojů upřesníme
 • Pronájem placů pro vlastní stany ( parkování skútrů u/ve stanu ) - ceny upřesníme
 • Pod širákem - na vlastní uvážení účastníků

Platby a ceny pro účastníky:

Všichni účastníci obdrží při registraci v Praze barevné pásky na ruku, na které můžou čerpat benefity poskytnuté pouze pro tuto akci. Účastníkům neoznačených touto páskou nebudou benefity uznány!

 • Praha Na Mlejnku - pitný režim, lehká snídaně, káva, RedBull
 • Psáry Hospoda U Dvou Nervů - pitný režim, teplá sváča
 • Kemp Nová Rabyně - teplé občerstvení, výhry v soutěžích

Poplateky a vstupné na akci:

Žádné vstupné ani poplatky jako vstupné na akci nejsou vybírány. Účast na akci je zcela zdarma! Pokud dojde k vybírání finanční částky od případných osob, žádáme o okažité nahlášení organizátorům!

Další informace budou průběžně doplňovány. Případné dotazy a náměty můžete směrovat na oficiální mail organizátorům: info@skutrsnura.cz

english

8th. roll out of year 2011

Dear scooter lovers and Scooter roll out participants

The time of our annual countrywide cruising is growing. Please see the basic informations below. Informations will be updated shortly.
The time of the 8th. Scooter roll out was set on the day of June the 11th, 2011.

Meeting point:

On this day, participants will gather from 8:00 AM in the street Na Mlejnku at the parking lot GPS coordinates are 50 ° 2 '2.72 "N +14 ° 24' 36.76" E

What will happen at the meeting:


At the time between 8 to 11AM we will gather in the parking lot. This time is determined for our meeting, registration, refreshing drinks and especially for mass briefing of our participants about safety rules and driving in convoy, as well as providing other information about Prague and the surrounding cities. Participants will be given enough time to refuel at the nearby gas station. From 10:30 to 11:00AM we will be petting ready to roll out our Scooter cruising. The kick off is at 11:00AM!

Prague Transit:

At 11:00AM - the official launch of the Scooter event will start by organized exit of the capital city of Prague.

Scooter convoy will be instructed before the cruising. There will be an instruction of how to behave and to this point the conwoy will be arranged in a standard way - a small engines in front, and strong ones in the back. We do kindly ask all participants to acquire RULES AND CONDITIONS OF GROUP CRUISING. These rules can be found after a mouse clil to that title. Failure to comply with these rules will lead to immediate dismissing of any participant (due to security reasons).

Scheduled stops Scooter roll out:

During our cruising there will be scheduled stops to rest, refresh yourself or possible refuel the scooters.

Stops, which are known (they can be changed):

Start of the event
Strahov parking lot – refreshing, possible counting of the participants.
Psáry, HOSPODA U DVOU NERVŮ u Dvou Nervu inn - little snack from the event partner.
Planned road trip journey (the possible change can happen without previous alert)

Prague passage:

Na Mlejnku – Ke Krči – Modřanská – Podolské nábřeží –Rašínovo nábř. – Masarykovo nábř. – Divadelní – Smetanovo nábř. – most Legií - ˇÚjezd – Holečkova – Na Hřebínkách – Pod Stadiony – Vaníčkova – parkoviště ( rest and record of the track book notation, little sport aktivity-Strahov stadium odpočinek a zápis do knihy rekordů - malý sport. Stadion Strahov) – Vaníčkova –Dlabačov – Jelení – Mariánské hradby – Chodkova – zpět průjezd na Újezd – most Legií – Smetanovo nábř. – nábř. Ludvíka Svobody – Klientská – nájezd na Wilsonovu - Wilsonova – Václavské nám. – Mezibranská – Sokolská – Nuselský most – Na Pankráci – Budějovická – Vídeňská a dále výjezd do Jesenice – Psáry ( a stop to have a little rest and refresh yourself zastávka na odpočinek a občerstvení ) – Jílové u Prahy and goig on to Nova Rabyne

The finish of the event:

The finish of our cruising is planned at camp Nova Rabyne, where will be a posibility to accommodate upon arrival and find your place for the upcoming program. Your favorite snacks and beer will be ready. During an afternoon hours will be scheduled competition for the amusement of the participants completed the night party at local Egypt beach club. For participants of the event is automatically accessible beach and surrounding food.

Holiday camp:

The meeting participants will have a chance to choose their accommodation.

 • Order room (in advance) at the place of our happening (parking of a scooter in front of the room) - the availability and room rates will be speciffied shortly.
 • Rent of the area for tents (parking for scooters in front of the tent) - prices will be speciffied shortly.
 • Under the starry sky- to the own discretion of the participants

Payments and rates for participants (all rates are subject to change!)

All participants will receive colored wristband (upon thein registration in Prague), these wristbands will provide benefits only for our event. Benefits won´t be provided to the participants without our wristband.

Praha Na Mlejnku - drinks, light breakfast, coffee, Red Bull
Psáry Hospoda U Dvou Nervů - drinks, warm snach
Kemp Nová Rabyně - warm meals, competitions prizes

Fee and admission to the event: No admission fees or tickets to the event are not collected. Participation is completely free!If there will be noticek any attempt of collection of some amount of money, we kindly ask you to immediate report to the organizers!

Further information will be continually updated. Any questions or suggestions can be directed to the official address af the organizers: info@skutrsnura.cz

deutsche

Sehr geehrte Rollerfahrer,


langsam nähern wir uns dem Datum dieser bundesweiten Veranstaltung
und deshalb bringen wir wesentlichen Informationen für alle Teilnehmer.
Die Informationen werden ständig aktualisiert!

Veranstaltungsdaten:
11.6.2011 wird die achte jährliche Fahrt “ Skútr Šňůra” werden.

Treffpunkt:
Ab 8 Uhr früh am Morgen in der Na Mlejnku – Straße, auf dem Parkplatz. GPS +50° 2' 2.72"N, +14° 24' 36.76"E

Was wird vor der Fahrt geschehen?
Zum Zeitpunkt der von 8.00 bis 11.00 Uhr werden wir auf dem Parkplatz versammeln. Diese Zeit wird von der Versammlung bestimmt, Registrierung der Teilnehmer, Erholungs-und Trinkkur und besonders fuer die Instruktion über Sicherheitsvorschriften und und Regeln für das Fahren im Konvoi und um weitere Informationen über Durchreise durch Prag und umliegenden Städten. Die Teilnehmer haben genügend Zeit, in der nahegelegenen Tankstelle tanken. Ab 10.30 bis 11.00 Uhr sind die Vorbereitung bis zur Ausfahrt der “ Skútr Šňůra”. Um 11:00 Uhr Start-Trip!

Fahrt durch Prag:
Um 11:00 Uhr - dem offiziellen Beginn der Veranstaltung “ Skútr Šňůra” organisierte Fahrt duch den Haupstadt. Alle Rollerfahrer werden nach Hubraum eingeordnet. Die kleine Motoren vorne, Groβ hinten!!!
Darum bitten wir alle Teilnehmer, mit allen Sicherheitsregeln einzuhalten. MitSicherheitsregeln werden alle Teilnehmer vor dem Start vertraut. Nichteinhaltung dieser Vorschriften wird zum Ausschließung aus “ Skútr Šňůra” führen.

Geplante Halteplätze“ Skútr Šňůra”:
Wird aktualisiert!

Halteplätze, die schon bekannt sind:

- Na Mlejnku – Start Trip
- Strahovparklaptz
- Psáry, GASTSTÄTTE U DVOU NERVŮ

Die geplante Route (Änderungen vorbehalten!!!)
Na Mlejnku – Ke Krči – Modřanská – Podolské nábřeží –Rašínovo nábřeží – Masarykovo nábřeží – Divadelní – Smetanovo nábřeží – most Legií - Újezd – Holečkova – Na Hřebínkách – Pod Stadiony – Vaníčkova – Stadion Strahov (Parkplatz, Ruhezeit und Eintragung in d. Rekordbuch) - Vaníčkova –Dlabačov – Jelení – Mariánské hradby – Chodkova - zurück Újezd – most Legií – Smetanovo nábř. – nábř. Ludvíka Svobody – Klientská – Auffahrt
An d. Wilsonstrasse- Wilsonova – Václavské náměstí – Mezibranská – Sokolská – Nuselský most – Na Pankráci – Budějovická – Vídeňská und weiter Ausfahrt nach Jesenice – Psáry (Pause) – Jílové u Prahy und dann weiter fahren bis zu Nová Rabyně.

Das Ziel ist Camp Nová Rabyně
Das Ziel und und Ende der Veranstaltung “ Skútr Šňůra” ist im Capm Nová Rabyně geplant, wo können die Teilnehmer bei der Ankunft untergebracht werden. Im Laufe des Nachmittags wird Wettbewerb geplant werden und wir haben auch andere Pläne , Bier wird bereit sein Snacks auch... Die ganztägige Gaudi wird im Beach Club Ägypt abgeschlossen sein
Für die Teilnehmer der Veranstaltung ist der Eintritt zum Strand.


Unterkunft im Camp:
Veranstaltungsteilnehmer können wählen Ihrer Unterkunft und zwar

 • imPenzion, Parkplätze vor dem Haus (Verfügbarkeit und Zimmerpreise werden wir bald näher spezifizieren)
 • Platz für Zelte mieten, Roller Parkplatz beim(im) Zelt (Preise werden wir bald näher spezifizieren)
 • Unter den Sternen

Sons...
Alle Teilnehmer erhalten bei der Anmeldung im Prag farbige Armbänder, die dienen zu der Abnahme die Jausen.

 • Praha Na Mlejnku (leichtes Frühstück, etwas zum Trinken, RedBull)
 • Camp Nová Rabyně (warme Snacks, Preise bei Wettbewerben)

Also ohne Armband gibt´s nichts, o.k. !?!
Gebühren für die Zulassung zur Veranstaltung:
Keine Eintrittspreise oder Gebühren sind unverlangt. Die Teilnahme ist völlig kostenlos! Das bedeutet Party ist Gartis

Falls Sie jemand kassieren sollte, bitte melden Sie es uns.
Danke

Weitere Infos werden bald veröffentlicht.

Fragen unter info@skutrsnura.cz

Soubory ke stažení

Skútr Šňůra 8

Novinky

21. ročník Skútršňůra 2024

8.6.2024

facebook.com/skutrsnura - aktualně vždy k 1.5.

» více

19. ročník Skútršňůry 2022

11.6.2022

Trasa I. část – Praha:

» více

Všechny novinky

Partneři a sponzoři akce

Společnost Montplast se specializuje na výrobu a montáž zastřešení bazénů. Zastřešení bazénů se vyrábí ze systémových hliníkových profilů, opatřených povrchovou úpravou. SKUTRPORTAL - vše o skútrech.